Blog o tematyce Prawnej

 

Zapraszamy do kontaktu!

Prawo Cywilne

 

Czy spadkodawca może odwołać swój testament?

Czy spadkodawca może odwołać swój testament? Jeżeli tak to w jakiej formie?
Na tak postawione pytanie w tytule niniejszego artykułu należy odpowiedzieć twierdząco. Spadkodawca ma prawo odwołać sporządzony przez siebie testament. Świadczy o tym treść art. 946 Kodeksu cywilnego. Sporządzony testament może zostać odwołany w całości, jak również w części, tj. określone zapisy.

czytaj dalej

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Dziedziczenie w polskim systemie prawnym odbywa się na podstawie testamentu lub ustawy.
W pierwszej kolejności, przed złożeniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzeniem aktem poświadczenia dziedziczenia należy ustalić, czy spadkodawca pozostawił testament czy też nie.

czytaj dalej

Przymusowe leczenie anoreksji – tryb wnioskowany pow. 16 roku życia

Podejmując kontynuację rozważań na temat przymusowego leczenia anoreksji, niniejszy artykuł poświęcony zostanie trybowi wnioskowemu przymusowego leczenia tejże choroby w ww. przedziale wiekowym. Przez osobę powyżej 16 a poniżej 18 roku życia należy rozumieć osobę, która w świetle prawa państwowego nie posiada jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych.

czytaj dalej

Przymusowe leczenie anoreksji – tryb nagły

Przy omawianiu trybu nagłego leczenia przymusowego anoreksji pomocne nam będą przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) (dalej „ustawa”) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) (dalej „kpc”).

czytaj dalej

Przymusowe leczenie anoreksji

Niniejsze opracowanie poświęcone jest przymusowemu leczeniu anoreksji w trybie wnioskowym w szpitalu psychiatrycznym u osoby powyżej 18 roku życia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie jest ubezwłasnowolniona).

czytaj dalej

Prawo Pracy

 

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę Jak wskazane zostało w jednym z naszych poprzednich artykułów,  do rozwiązania umowy o pracę dochodzi najczęściej na skutek inicjatywy pracownika bądź pracodawcy. Niemniej jednak istnieją również okoliczności, niezależne od ww. podmiotów,...

czytaj dalej

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę w niniejszym trybie jest jedynym, w którym wymagane jest współdziałanie obu stron umowy. Ne wystarczy działanie tylko jednej strony umowy do jej rozwiązania za porozumieniem stron.

czytaj dalej

Prawo pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, tj. popełnienie jakich przestępstw może uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika nadanym stanowisku? Na naszym blogu zamieszczony został w ostatnim...

czytaj dalej

Prawo Rodzinne

 

Odmowa pożyca seksualnego

ODMOWA WSPÓŁŻYCIA FIZYCZNEGO JAKO ZAWINIONA PRZYCZYNA ROZPRADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Instytucja małżeństwa jest powszechnie znana w społeczeństwie polskim, jak również na całym świecie. Co prawda, przepisy prawa kanonicznego, jak również przepisy cywilne w...

czytaj dalej

Upadłość Konsumencka

 

Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA SPOSOBEM NA UWOLNIENIE SIĘ OD DŁUGÓW Problematyka upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowana została w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. 60 poz. 535 z późn. zm. ) dalej...

czytaj dalej

Kredyty Frankowe / Artykuły prawne

 

Blog o tematyce Prawa Kanonicznego

 

Potrzebujesz naszej pomocy w zakresie prawa lub prawa kanonicznego?

Zapraszamy do kontaktu!