Jakie korzyści niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej
upadłość konsumencka osoby prywatnej warszawa

Jakie korzyści niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka osoby prywatnej – co to jest? Zapraszamy do poprzedniego artykułu. 

Niniejszy artykuł jest już kolejnym, którego tematyka zostanie poświęcona ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną. Warto wskazać, iż dokonanie upadłości niesie za sobą zarówno korzyści, jak i pewne niedogodności. Niniejszy artykuł zostanie poświęcony zaletom postepowania upadłościowego, kolejny z kolei ewentualnym wadom, o ile można w ogóle pewne niedogodności traktować w tych kategoriach.

Niewątpliwie do zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej należą:

  1. regulowanie jednej raty w ramach planu spłaty, znacznie niższej aniżeli suma wszystkich dotychczasowo regulowanych rat zadłużenia;
  2. komfort psychiczny w zakresie zaprzestania nękania telefonami i najściami ze strony wierzycieli;
  3. możliwość umorzenia zobowiązań, a co za tym idzie zwolnienie z obowiązku regulowania zaciągniętych zobowiązań, tzw. oddłużenie;
  4. świadomość, iż spadkobiercy nie odziedziczą zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań finansowych.
  5. wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Rozwijając powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż wydanie postanowienia w zakresie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej, po przeprowadzeniu procedury przez syndyka masy upadłościowej, niesie za sobą ten skutek, iż zobowiązania upadłego są umarzane w całości bez ustalania planu spłaty, bądź plan taki jest ustalany na kilka lat. Ustalenie planu spłaty nie oznacza, iż dochodzi do zsumowania wszelkich zadłużeń finansowych upadłego, celem ich spłacenia zgodnie z ściśle ustalonym harmonogramem spłat. Plan spłaty ustalany jest zwykle na okres około 3 lat jeżeli dłużnik nie doprowadził do niewypłacalności z własnej winy albo na skutek rażącego niedbalstwa, a łączna wysokość spłacanych rat w ramach planu spłaty, stanowi jedynie określony ułamek całego zadłużenia. O tym na jak długo ustalony zostanie plan spłaty i jaka będzie wysokość dokonywanych comiesięcznie rat decydują różne czynniki, m. in. wysokość zadłużenia, stan zdrowia upadłego, jego możliwości zarobkowe, okoliczności w jakich doszło do niewypłacalności dłużnika. Niemniej jednak fakt, iż upadły nie reguluje w całości zaciągniętych zobowiązań finansowych, a jedynie ich określony procent stanowi niewątpliwie zaletę postępowania upadłościowego. Należy również wziąć pod uwagę, iż kredyty oraz pożyczki są zaciągane zwykle na kilkanaście jak nie kilkadziesiąt lat, a plan spłaty jest ustalany co do zasady na kilka lat z uwzględnieniem możliwości upadłego. Podsumowując wskazać należy, iż regulowanie płatności w ramach planu spłaty jest korzystne dla upadłego, bowiem po pierwsze trwa kilka lat, a po drugie spłacany jest tylko niewielki procent całego zadłużenia. Po wykonaniu planu spłaty dochodzi do tzw. „oddłużenia”, czyli umorzenia zobowiązań w pozostałym zakresie (nieobjętym planem spłaty).

Warto również wskazać, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą tą korzyść, iż wierzyciele oraz osoby zajmujące się windykacją zaprzestają nękania upadłego telefonami, korespondencją jak również wizytami windykacyjnymi. Co więcej zakończenie postępowania upadłościowego pozwala upadłemu na odzyskanie spokoju ducha oraz komfortu psychicznego. Bardzo często dłużnicy, nie mogą sobie poradzić z skalą swojego zadłużenia, nękaniem ze strony wierzycieli korzystają z pomocy psychologów, bowiem ich zdrowie psychiczne ulega pogorszeniu. Chęć odzyskania spokoju
i stabilizacji w życiu, niekiedy również stabilizacji w rodzinie jest często czynnikiem, który prowadzi po stronie dłużnika do podjęcia decyzji w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niewątpliwie wskazać należy, iż już samo ogłoszenie upadłości przez sąd, jeszcze przed wykonaniem ewentualnego planu spłaty, prowadzi do tego iż ustaje nękanie ze strony wierzycieli, a co za tym idzie dłużnik już po upływie kilku miesięcy (niekiedy tygodni) odzyskuje spokój i komfort życia, nie musząc się borykać z wiecznymi wezwaniami do zapłaty, wiadomościami sms i telefonami ze strony windykatorów.

Koniecznym jest podkreślenie, iż niewątpliwie największą zaletą postępowania upadłościowego jest całkowite oddłużenie upadłego. Co to oznacza? Otóż to, iż po wykonaniu ewentualnego planu spłaty wszystkie zobowiązania upadłego zostają umarzane, a co za tym idzie upadły nie jest zobowiązany
do ich spłaty, a wierzyciele nie mają prawa do dalszego egzekwowania wierzytelności.  Co więcej
z uwagi na powyższe, upadły zyskuje pewność, iż jego długi nie zostaną odziedziczone do spadkobierców. Tym samym spadkobiercy upadłego nie będą zobowiązane do regulowania jego zobowiązań finansowych. Wskazać zatem należy, iż po przeprowadzeniu całej procedury w zakresie upadłości, osoba fizyczna niejako rozpoczyna życie na nowo z czystą kartą w zakresie swojej sytuacji finansowej.

Warto również wskazać, iż po zakończeniu procedury upadłościowej upadły zostanie wykreślony
z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
. Co więcej sąd podejmie czynności z urzędu, co oznacza, iż upadły nie musi w powyższym zakresie składać żadnego wniosku. Do wykreślenia dochodzi
w momencie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu zobowiązań w przypadku gdy plan spłaty nie został ustalony. W przypadku natomiast gdy taki plan spłaty został ustalony do wykreślenia z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dochodzi w momencie gdy uprawomocni się postanowienie sądu stwierdzającego jego wykonanie.

Podsumowując wskazać należy, iż ogłoszeniu upadłości niesie za sobą wiele korzyści dla upadłego. Niewątpliwie pozwala mu na odzyskanie dawnego życia, spokoju oraz komfortu. Ponadto pozwala na niejako rozpoczęcie życia na nowo, z czystą kartą w zakresie sytuacji finansowej. Istotnym jest podkreślenie, iż skala korzyści jest znacznie większa aniżeli niedogodności, a przy tym procedura ogłoszenia upadłości jest dostępna co do zasady dla każdej osoby. W przypadku chęci skonsultowania swojej sytuacji finansowej z naszymi prawnikami, zapraszamy do kontaktu.

📌 Biuro:
🔹 ul. Powsińska 74E/5
🔹 02-903 Warszawa
📌 Oddział:
🔹 Bukówno 74a
🔹 26-807 Radzanów
📧 kancelaria@morawiec-kot.pl
📲 22 647 04 84
📲 783 279 933