UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA SPOSOBEM NA UWOLNIENIE SIĘ OD DŁUGÓW

Problematyka upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowana została w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. 60 poz. 535 z późn. zm. ) dalej „u. p. u.”. Analizując przepisy ww. ustawy zwrócić należy uwagę na treść art. 3, zgodnie z którym postępowanie upadłościowe może być wszczęte jedynie na wniosek osób, o których mowa w ww. ustawie, w tym na wniosek samego dłużnika. Istotnym jest podkreślenie, iż postępowanie upadłościowe nie może być wszczęte z urzędu, bowiem jak słusznie podniesione zostało w doktrynie, postępowanie to dotyczy wyłącznie interesu prywatnego osoby, a nie publicznego.

Poprzez wniosek w zakresie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz ten należy wypełnić, odpowiednio opłacić, a następnie załączając do niego niezbędne dokumenty złożyć do właściwego sądu, którym jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. W tym miejscu warto się zastanowić nad sposobem ustalenia właściwości sądu (niekiedy jest możliwość wyboru sądu) i skonsultować się w tym zakresie z profesjonalnym pełnomocnikiem, bowiem postępowanie upadłościowe w niektórych sądach potrafi trwać rok, podczas gdy w innych około 2 tygodni.  Wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć samodzielnie, bądź przez profesjonalnego pełnomocnika.

Koniecznym jest w tym miejscu wskazanie, iż przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, o czym mowa w art. 10 u. p. u. W kolejnym przepisie ustawodawca wyjaśnił, iż poprzez niewypłacalność należy rozumieć sytuację, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych. Domniemywa się, o ile dłużnik nie udowodnił odmiennie, iż dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych jeżeli opóźnienie w płatnościach trwa przynajmniej 3 miesiące, przy czym podkreślić należy, iż w sytuacji kilku zadłużeń, wystarczy opóźnienie tylko w jednym lub kilku z nich.

Po złożeniu stosownego wniosku, sąd ma możliwość rozpoznania go na posiedzeniu niejawnym, jak również na rozprawie, w trakcie której może dodatkowo przesłuchać dłużnika, na okoliczności które są dla sądu niejasne lub które wymagają w jego ocenie dodatkowych wyjaśnień.  Kolejnym etapem jest wydanie przez sąd postanowienia, w którym to orzeka o uwzględnieniu bądź oddaleniu wniosku o ogłoszenie konsumenckiej upadłości osoby fizycznej.

Wydając postanowienie w zakresie upadłości sąd wyznacza syndyka, informując go o powyższym. Kolejny etap upadłości odbywa się przed syndykiem, który to ustala skład masy upadłościowej, która następie służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Upadły jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, jak również udzielać niezbędnych informacji w powyższym zakresie.
Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności, w którym syndyk uwzględnia prawa upadłego, nieruchomości, rzeczy ruchome oraz  środki pieniężne. Po dokonaniu ww. ustaleń syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim i zabezpiecza go oraz przystępuje do jego likwidacji. Ponadto zgodnie z art. 176 u. p. u. syndyk zawiadamia o upadłości wierzycieli upadłego oraz inne instytucje w tym chociażby placówki pocztowe i banki, jak również sporządza listę wierzytelności. Następnie przystępuje do likwidacji masy upadłościowej, sporządzając plan podziału, który jest przedkładany sędziemu – komisarzowi do zatwierdzenia. Po zaakceptowaniu ww. planu dochodzi do niezwłocznego wykonania go. Po dokonaniu ww. czynności, upadły winien w trybie art. 369 u. p. u. złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań z ustaleniem planu spłaty, chyba że jego sytuacja finansowa jest na tyle trudna, iż nie jest w stanie regulować takiego planu, to wtedy składa wniosek o umorzenie bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Okoliczności, jakie Sąd bierze pod rozwagę dokonując ustalenia planu spłat uregulowane zostały w art. 370a u. p. u.

Wykonanie planu spłaty jest niejako ostatnim etapem postępowania upadłościowego. Skutkiem wykonania planu spłat jest wydanie postanowienia przez Sąd, w którym to dochodzi do stwierdzenia ww. okoliczności oraz umorzenia postępowania zobowiązań upadłego, niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe, biorąc pod uwagę wszystkie etapu może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Wszystko zależy od ilości wierzycieli dłużnika, wysokości zobowiązań, ekonomiczności czynności sądowych, właściwego sądu, osoby syndyka, składu masy upadłościowej, jak również ewentualnego ustalenia planu spłat.

Wsparcie naszej Kancelarii i ewentualna współpraca pomiędzy dłużnikiem a Kancelarią ma na celu nie tylko uzyskanie korzystnego dla Państwa postanowienia ale również maksymalne zoptymalizowanie wszelkich czynności, co pozwoli na ekonomiczne i dynamiczne prowadzenie postępowania. Jako Kancelaria przygotowujemy z Klientem wniosek o ogłoszenie upadłości, ustalamy właściwość sądu, spis wierzytelności, następnie wspieramy Państwa na etapie sądowym i przed syndykiem. Na bieżąco podejmujemy niezbędne czynności, ukierunkowane na pozytywne zakończenie sprawy.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań w zakresie upadłości, serdecznie zapraszamy do kontaktu.