Separacja – najważniejsze informacje
separacja koszt pozwu

Separacja – przesłanki do jej orzeczenia, skutki, kompendium podstawowych informacji.

Jak wynika z tytułu dzisiejszego artykułu, jego treść zostanie poświęcona tematyce separacji
i podstawowym problemom, jakie są z nią związane, a z którymi Klienci najczęściej się do Nas zgłaszają po profesjonalną pomoc prawną. Z racji, że jest to pierwszy artykuł poświęcony problematyce separacji zostaną w nim omówione podstawowe problemy, które w sposób szczegółowy będziemy omawiać w kolejnych artykułach. Formuła niniejszego artykułu przybierze postać krótkich pytań i odpowiedzi w ramach stworzonego przez Nas cyklu. A więc zapraszamy do lektury:


  1. Jakie są przesłanki orzeczenia separacji? Kiedy Sąd może orzec separację?

Problematyka separacji została uregulowana w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r., kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. 1964, nr 9 poz. 59 z późn. zm.) dalej „Kodeks rodzinny”. Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeks rodzinny aby doszło do orzeczenia rozwodu koniecznym jest aby nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co należy rozumieć przez zupełny rozkład pożycia małżeńskiego? Otóż zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Przez więzi duchowe należy rozumieć uczucia i emocje pomiędzy małżonkami. Ich brak oznacza, iż doszło do rozpadu wspólnoty duchowej. Więź fizyczna polega nie tylko na współżyciu seksualnym ale również na fizycznym obcowaniu ze sobą. Aby mówić o zupełnym rozpadzie więzi fizycznej koniecznym jest ustanie wszystkich jej aspektów, zwłaszcza w zakresie współżycia seksualnego. Ustanie więzi gospodarczej oznacza z kolei brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków.

Wykazanie ustania więzi w powyżej wskazanych aspektach, stanowi podstawę do orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami.

  1. Do którego Sądu należy złożyć pozew o separację?

Pozew o orzeczenie separacji, jako pismo inicjujące postępowanie należy złożyć do Sądu Okręgowego, właściwego ze względu na o wspólne ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Przykładowo, jeżeli ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania małżonków jest np. dzielnica Mokotów w Warszawie to właściwym Sądem do prowadzenia postępowania będzie Sąd Okręgowy
w Warszawie. Jeżeli brak jest ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania właściwym będzie Sąd ich wspólnego pobytu. Jeżeli takowy nie istnieje sprawę należy wytoczyć przed Sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli pozew o orzeczenie separacji jest składany na zgodny wniosek stron wtedy decyduje wspólne miejsce zamieszkania lub pobytu, ewentualnie miejsce zamieszkania Powoda.

  1. W jakiej wysokości należy uregulować opłatę od pozwu o orzeczenie separacji?

Zgodnie z treścią Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r., o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o orzeczenie separacji wynosi 600 zł. Należy ją uregulować na rachunek bankowy sądu, do którego składany jest pozew. Numer rachunku, co do zasady znajduje się na stronie internetowej każdego sądu.

  1. Kiedy niedopuszczalne jest orzeczenie separacji?

Orzeczenie separacji jest niedopuszczalne gdyby miało na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli chodzi
o dobro małoletnich dzieci to wskazać należy, iż rodzice są zobowiązani do troszczenia się
o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a także do przygotowania go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa. Tym samym separacja nie jest możliwa gdy na  jej skutek miałby ucierpień jeden
z ww. aspektów dobra dziecka. W zakresie zasad współżycia społecznego wskazać należy, iż niedopuszczalnym jest orzeczenie separacji w sytuacji gdy mogłoby to prowadzić do naruszenia moralności.

  1. Czy małżonek pozostający w separacji może zawrzeć nowe małżeństwo?

Na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Otóż orzeczenie separacji nie jest tożsame z orzeczeniem rozwodu, a co za tym idzie małżonek nadal pozostaje formalnie w związku małżeńskich, nie dochodzi do jego rozwiązania. Tym samym małżonek pozostający w separacji nie ma możliwości zawarcia nowego małżeństwa. Jest to możliwe jedynie po uzyskaniu wyroku rozwodowego.

  1. Jakie są skutki separacji?

Separacja niesie za sobą skutki analogiczne do rozwodu z wyjątkiem możliwości zawarcia nowego małżeństwa. Mianowicie na skutek rozwodu dochodzi do zmiany ustroju majątkowego, tj. w miejsce ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pojawia się rozdzielność majątkowa, małżonkowie są wyłączeni od ustawowego dziedziczenia po sobie, dochodzi do ustania obowiązków w zakresie wspólnego pożycia i dbania o dobro wspólne. Powyższe skutki nie stanowią katalogu zamkniętego, niemniej jednak są głównymi, które dotykają co do zasady każdego małżeństwa, względem którego orzeczona została separacja.

  1. Czy sąd może znieść separację?

Owszem, niemniej jednak tylko i wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. Zniesienie separacji oznacza, iż wracają wszelkie obowiązki, jakie ciążą na małżonkach w trakcie trwania związku małżeńskiego. Sąd dokona zniesienia separacji na zgody wniosek stron, chociażby pomiędzy nimi w dalszym ciągu istniał zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Warto w tym miejscu dodać, iż w sytuacji gdy małżonkowie chcieliby utrzymać pomiędzy sobą rozdzielność majątkową muszą w tym zakresie złożyć stosowny wniosek w tok postepowania. Wniosek o zniesienie separacji podlega opłacie 100 zł.

Podsumowując separacja może zostać orzeczona tylko i wyłącznie przez Sąd, który działania podejmie na skutek złożonego pisma inicjującego (pozwu). Pismo to podlega opłacie, która wynosi 600 zł. Małżonkowie po orzeczeniu separacji mogą wnosić o jej zniesienie, niemniej jednak musi to nastąpić na ich zgodny wniosek, który podlega opłacie. Powyższe kwestie zostaną poruszone
w odrębnych artykułach, tak aby przybliżyć Państwu w sposób dokładniejszy czy to przebieg samego postępowania, czy też problematykę poszczególnych skutków separacji. Zapraszamy zatem do śledzenia naszego profilu na FB, gdzie na bieżąco dodawane są nowe treści z zakresu różnych dziedzin prawa.

W sytuacji dodatkowych pytań lub uzyskania porady prawnej z zakresu separacji zapraszamy do ko kontaktu z naszą Kancelarią.